Co to je?Jsou to služby, které pomáhají potřebným zajistit jejich fyzickou i psychickou soběstačnost a zapojení se do normálního života v co možná největší míře. A pokut jejich stav toto vylučuje, snaží se jim zajistit důstojné zacházení v důstojném prostředí.
Pro koho to je?Je to služba pro osoby, které mají sníženou kvalitu života následkem fyzické či duševní nemoci, která jim neumožňuje žít kvalitní a důstojný život ve společnosti ostatních lidí.
pomoc bezdomovcům
Jak jsou tyto služby financovány?Tyto sociální služby jsou financovány z různých státních i mezinárodních příspěvků a dotací, dárcovstvím, dobrovolnictvím a někdy bývají hrazeny částečně jejich příjemcem.
Kdo sociální služby poskytuje?V první řadě je poskytuje stát prostřednictvím státních zdravotnických organizací a státními orgány. Dalšími, mnohem více viditelnými poskytovateli sociálních služeb jsou neziskové a charitativní organizace financované dárci i dotacemi.
Jaké služby to jsou?Je celá řada těchto služeb. Mezi sociální služby patří osobní asistence, ošetřovatelská péče v domácnostech, pečovatelská služba, tísňová péče, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy pro duchovní představitele, domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.
pomocné ruce
Kde probíhají? Sociální služby probíhají v podstatě všude, od asistenčních služeb při vyřizování úředních záležitostí, po domácnosti, ulice, specializovaná centra, státní i nestátní zdravotnické a pečovatelské zařízení a prostory organizací.
Nikdo neví, kdy tyto služby bude sám potřebovat, proto nebuďme k nim hluší a slepí a podporujme je ať už finančně, materiálně nebo prostřednictvím dobrovolnictví.